64 TỊNH XÁ CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ

  Chủ biên : HT. Thích Giác Toàn Hình ảnh : Võ Văn Tường và ảnh tư liệu Ngôn ngữ : Việt Số chùa : 64 Tịnh xá Hình ảnh : 347 ảnh màu và đen trắng. Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh - 2004
64 TỊNH XÁ CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ

 

Chủ biên : HT. Thích Giác Toàn

Hình ảnh : Võ Văn Tường và ảnh tư liệu

Ngôn ngữ : Việt

Số chùa : 64 Tịnh xá

Hình ảnh : 347 ảnh màu và đen trắng.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh - 2004

Lời nói đầu : Hòa thượng Thích Giác Toàn.

Trình bày : Bửu Hoàng

Khổ sách : 25x25 (cm), 236 trang.

Nội dung : Bài viết giới thiệu 64 Tịnh xá Khất sĩ thuộc các Giáo đoàn Tăng và Ni : Giáo đoàn I : 06 Tịnh xá; Giáo đoàn II : 06 Tịnh xá; Giáo đoàn III : 06 Tịnh xá; Giáo đoàn IV : 08 Tịnh xá; Giáo đoàn V : 06 Tịnh xá; Giáo đoàn VI : 02 Tịnh xá; Giáo đoàn Ni giới : 18 Tịnh xá; Phân đoàn 1 Ni giới : 05 Tịnh xá và Phân đoàn 2 Ni giới : 07 Tịnh xá.

Sách có in danh sách tất cả ngôi Tịnh xá Khất sĩ ở Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục