PHẬT TÍCH LUMBINI, NEPAL.

PHẬT TÍCH LUMBINI, NEPAL.

PHẬT TÍCH LUMBINI, NEPAL.