PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL

PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL

  Tác giả : Thích Nhật Từ - Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh Số chùa và Phật tích : 8 Phật tích và 4 ngôi chùa Hình ảnh : 138 ảnh màu Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin - 2008

108 DANH LAM CỔ TỰ VIỆT NAM

  Tác giả : Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh - Pháp - Hoa Số chùa : 108 ngôi chùa Hình ảnh : 838 ảnh màu Nhà xuất bản Thuận Hóa, Thừa Thiên Huế - 2007

500 DANH LAM VIỆT NAM

  Tác giả : Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh Số chùa : 500 ngôi chùa Hình ảnh : 2.000 ảnh màu Nhà xuất bản Thông Tấn, Hà Nội - 2008

HÀ NỘI DANH LAM CỔ TỰ

  Tác giả : Thích Bảo Nghiêm - Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt Số chùa : 36 ngôi chùa Hình ảnh : 190 ảnh màu Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội - 2003

DANH LAM NƯỚC VIỆT

  Tác giả : Võ Văn Tường - Huỳnh Như Phương Ngôn ngữ : Việt - Anh Số chùa : 45 ngôi chùa Hình ảnh : 218 ảnh màu Nhà xuất bản Mỹ thuật, Hà Nội - 1995

NHỮNG NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG VIỆT NAM

Tác giả : Võ Văn Tường Ngôn ngữ : Việt - Anh Số chùa : 243 ngôi chùa Hình ảnh : 1.500 ảnh màu Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, Hà Nội - 1994