TU VIỆN TÂY THIÊN WESTLOCK, ALBERTA, CANADA. LỄ TRAO CHỨNG ĐIỆP TU HỌC CHO 980 GIỚI TỬ ĐÃ THAM DỰ KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN KỲ 17

Từ ngày 01 đến ngày 11 tháng 8 năm 2019
TU VIỆN TÂY THIÊN WESTLOCK, ALBERTA, CANADA. LỄ TRAO CHỨNG ĐIỆP TU HỌC CHO 980 GIỚI TỬ ĐÃ THAM DỰ KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN KỲ 17

Ảnh: Võ Văn Tường

 

Tin cùng chuyên mục